معرفی اجمالی

اگر آرزوی داشتن توانایی پیش بینی و کسب سود از نوسانات پیچیده ی بازارهای بورس و جفت ارز را دارید ، سبک نئوویو به شما کمک خواهد کرد تا به آن هدف برسید ، طوری که هیچ سبک دیگری چنین نخواهد بود.

شما قطعا سبک نیلی را چالش برانگیز خواهید یافت و من اطمینان دارم که دوره ی مطالعه این سبک را دوره ای سودمند از زندگی تان خواهید یافت.

سبک حاضر با هدف ایجاد یک ترقی چشمگیر در قابلیت های تئوری موجی الیوت نوشته شده که شامل معرفی الگوهای جدید ، نکات الگوهای قدیمی و الحاق قوانین منطق به آنهاست که این هدف را با مطرح کردن یک رویکرد عملی و کاربردی پیرامون تحلیل بازارها انجام می دهد. این رویکرد ابتکاری که با تحلیل موجی الیوت به سبک نیلی (نئوویو) شناخته می شود نتیجه ی ۳۵ سال تدریس ، معامله و تحقیق فراگیر توسط گلن نیلی می باشد. حین مطالعه این سبک ، به سرعت در خواهید یافت که شبیه هیچ سبک دیگری در حوزه ی تحلیل بازارها نیست.

تحلیل های نئوویو

نکات آموزشی