تحلیل نئوویو وبیمه (3)

در تحلیل قبلی که حدود 1.5 ماه پیش ارائه شد ، سناریوی محتمل مبنی بر تشکیل مثلث همگرای افقی در کش دیتای ماهانه را توضیح دادم. همچنان تحلیل قبلی پا برجاست و هم اکنون به ناحیه مقاومتی 330-345 تومان رسیدیم که می تواند انتهای موج D از سناریوی مذکو…

تحلیل نئوویو شاخص خودرو (3)

شاخص خودرو دقیقا روی حمایت های که در تحلیل قبلی بدان اشاره شد بازگشت و  دیدیم در بازار صعودی خوبی شکل گرفت ولی مجددا وارد فاز نزولی/رنج شد. دلیل این امر تکمیل نشدن کارکشن شاخص خودرو می باشد. در تحلیل های قبلی که در تایم ماهانه بررسی شده بود بیان …