تحلیل نئوویو خمهر (1)16 مهر 99
,

موج شماری نئوویو خمهر (1)

بر اساس موج شماری نئوویو خمهر به نظر می رسد که آخرین کارکشن نزولی در حال تشکیل فعالیت مثلثی است و هم اکنون در انتهای موج c از آن قرار داریم. برای انتهای موج c نواحی حمایتی مهمی وجود دارد که می تواند خاتمه اصلاح را رقم بزند و به لحاط زمانی به نظر می رسد حداکثر تا انتهای مهر ماه روند نزولی در موج c باید خاتمه پیدا کند...