در تحلیل نئوویو خودرو پس از تشخیص خاتمه الگوی دیامتریک صعود کننده به دنبال تشکیل ایکس موج کوچکی بودیم. انتظار منطقی برای الگوی ایکس موج بعد از چنین دیامتریکی این بود که به صورت تک موج ظاهر نشود و حداقل در قالب الگوی فلت و حتی مثلث بخشیزه شود…

تحلیل نئوویو ایران خودرو

در تحلیل نئوویو ایران خودرو (10) که حدودا 4 ماه پیش ارائه شد ، این سهم در دیامتریکی بود که در موج F از آن قرار داشتیم. آن زمان کف موج F را در تحلیل تکنیکالی که به موازات تحلیل نئو ویو ارائه شد در محدوده ی 710 تومان محاسبه کردیم…