در آخرین موج شماری خساپا که ابتدای بهمن 99 ارائه کردیم معامله‌ای با پتانسل الگوی فلت را پیشنهاد دادیم و ذکر کردیم که اگر رالی انجام شده، کُند باشد ، این فلت سه قسمت اول از مثلث یا دیامتریک خواهد شد. صعودی که طبق تحلیل قبلی رخ داد باعث شد قیمت از محدوده ی  184 تا 268 تومان (حدودا 45 درصد) رشد نماید اما با این حرکت آرام سقف قبلی شکسته نشد.

در ادامه موج شماری نئوویو سایپا در این تحلیل می‌خواهیم شمارش جدیدی از این سهم ارائه کنیم. در واقع تجمیع بهتری به نظرم وجود دارد که در قالب این تحلیل می‌خواهیم به آن بپردازیم.البته در برخی آپدیت‌های سریع قبلی در مورد این سناریو صحبت کردیم و بر اساس آن تحلیل‌های تایم هفتگی را ارائه کردیم…

آخرین تحلیل نئوویو خساپا در بهمن سال گذشته و در انتهای موج F از دیامتریک انجام شد. برای انتهای موج F از الگوی دیامتریک محدوده قیمت 315-275 تومان محاسبه شده بود که مشاهده کردید در نهایت قیمت تا کف 290 تومان ریزش خوبی را در قالب این موج انجام داد.پس از آن شرکت سایپا برای افزایش سرمایه حدودا 400 درصدی بست و پس از 2 ماه بسته بودن با گپ 100 درصدی باز شد…

تحلیل نئوویو نمودار خساپا (9)