تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (4)

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (4)

بررسی دو سناریوی مختلف برای شاخص کل: سناریوی اول : در تحلیل شماره 3 شاخص ، مثلث همگرای تناوب استانداردی را محتمل دانسنیم.آن سناریو همچنان پا برجاست و هیچ مشکلی در آن به وجود نیامده است اما با توجه به ساختار امواج می توان سناریوی جایگزینی رت با عن…
تحلیل الیوتی خزامیا (2)

تحلیل الیوتی خزامیا (2)

تحلیل الیوتی شرکت زامیاد (خزامیا) : طبق تحلیل نئوویو خزامیا همچنان سناریوی اول در تحلیل شماره 1 پا برجاست و به منطقه ی 80 تومان که در تحلیل قبلی اشاره کرده بودیم رسیدیم و به لحاظ قیمتی و زمانی اصلاح مناسب انجام شده است اما به لحاظ الگویی ، هنوز …
تحلیل نئوویو ذوب (2)

تحلیل نئوویو ذوب (2)

موج شماری نئوویو ذوب آهن (ذوب): طبق تحلیل قبلی ذوب مبنی بر مثلث همگرای افقی ، رانشی که رخ داد به محدوده ی مورد نظر رسید اما به لحاظ ریز موج ها همچنان منتظر موج 5 آن نیز بودیم. تحلیل قبلی در محدوده ی  82 تومان در موج 4 فرضی انجام شد و شرایط تشکی…
تحلیل نئوویو مفاخر (1)

تحلیل نئوویو لخزر (2)

طبق تحلیل قبلی که انجام دادیم اولین حمایت و منطقه ی مناسب خرید 1000 ذکر شد. علاوه بر 1000 محدوده ی 880 نیز حمایت مهم دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. همچنان حد ضرر تحلیل الیوتی 850 می باشد و تغییری در آن رخ نداده است. برای خرید سهم این…
تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (3)

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس (3)

تحلیل نئوویو شاخص کل بورس : شاخص کل تا اینجای کار دقیقا با پیش بینی مثلث همگرایی که در تحلیل نئوویو شاخص کل (2) مطرح شد همخوانی کامل دارد و در همان محدوده ی ذکر شده صعودش را خاتمه داد و وارد فاز نزولی شد. در سناریوی مذکور در حال تکمیل موج E …
تحلیل نئوویو مفاخر (1)

تحلیل نئوویو شاوان (1)

روند شاوان یک روند صعودی بسیار کند است در حال حاضر به نظر می رسد در حال تشکیل موج F از دیامتریک می باشد. با فرض این سناریو خرید سهم در محدوده ی 1200 با حد ضرر 1050 مناسب ارزیابی می شود. چون انتهای F فعلا مشخص نیست حد سود را نمی توان تخمین زد. مقاومت…
تحلیل نئوویو مفاخر (1)

تحلیل نئوویو وپترو (1)

وپترو در نزول خود از  محدوده ی 240 تا 130 با کاهش 45 درصدی الگویی بسیار پیچیده را تشکیل داده است. بهترین سناریویی که فعلا می توان برای این نزول در نظر گرفت مثلث دوبل می باشد.احتمال صحت این سناریو متوسط است و طبق این سناریو خرید در محدوده ی 135 مناس…
تحلیل نئوویو مفاخر (1)

تحلیل نئوویو خگستر (1)

خگستر سهمی است که صعود ها و نزول های شارپی را در کارنامه ی خود ثبت کرده است. طبق معمول همانند  بیشتر سهم ها پس از صعودی شارپی به صورت کارکشن وارد یک فاز نسبتا رنج شده است. طبق تئوری امواج فعلا هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست اما با توجه به امواج نشکیل ش…
تحلیل نئوویو مفاخر (1)

تحلیل نئوویو مفاخر (1)

این سهم از سقف محدوده ی 750 تا محدوده ی 320 در قالب یک دوگانه به صورت زیگزاگ + دیامتریک/سیمتریکال ریزش کرده است. در ابتدای امر قسمت افقی را می توانیم الگوی دیامتریک در نظر بگیریم اما با توجه به این که حرکت پسا الگویی نسبت به ابعاد دایمتریک د…