آنالیز نئوویو ثباغ (3)4 اردیبهشت 99
,

آنالیز نئوویو ثباغ (3)

در این سهم روند صعودی قدرتمندی را شاهد هستیم و با بررسی امواج به راحتی مشخص می شود همه ی صعود های نزول های اصلی از جنس الگوهای کارکشن (تصحیحی) هستند. در این روند صعودی هیچ الگوی الیوتی تکمیل نیست بنابراین نتیجه قطعی تحلیل ادامه روند صعودی در بلند مدت است تا الگویی کامل شود...
شمارش نئوویو ثباغ (2)9 خرداد 96
,

شمارش نئوویو ثباغ (2)

تحلیل نئوویو ثباغ (شهرسازی و خانه سازی باغمیشه) در نئوویو سنتر : برای شمارش نئوویو نمودار ثباغ در آنالیز زیر نمایی 4.5 ساله از ثباغ را مشاهده می کنید که الگوهای کارکشن (تصحیحی) پشت سر هم را تشکیل داده است. در ضمن در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قبلی می…
تحلیل نئوویو نمودار ثباغ (1)9 خرداد 96
,

تحلیل نئوویو نمودار ثباغ (1)

تحلیل نئوویو شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ) : برای تحلیل نئوویو نمودار ثباغ در آنالیز زیر نمایی 4.5 ساله از ثباغ را مشاهده می کنید که الگوهای کارکشن (تصحیحی) پشت سر هم را تشکیل داده است. ساختار امواج نشان دهنده ی این است که احتمالا در ط…