آنالیز نئوویو سشرق (1)20 شهریور 99
,

آنالیز نئوویو سشرق (1)

طبق آنالیز نئوویو سشرق روند نزولی شکل گرفته به نظر می رسد به لحاظ قیمتی به زودی به خاتمه خود نزدیک می شود و برای پایان اصلاح قیمتی مهمترین تارگت ها به صورت زیر محاسبه شده اند : 1- ناحیه قیمتی 800-740 تومان 2- ناحیه قیمتی 670 تومان 3- ناحیه قیمتی 600 تومان