موج شماری نئوویو شگویا (01)1 مهر 99
,

موج شماری نئوویو شگویا (1)

در حال حاضر قیمت به ناحیه حمایتی اول واکنش مثبت نشان داده است. طبق موج شماری نئوویو شگویا اگر زیگزاگ توسعه بیشتری پیدا نکند انتظار داریم از همین جا این سهم وارد روند صعودی جدید خود شود از طرفی با توجه به موج شماری نئوویو شگویا اصلاح زمانی حداقلی خود را نیز انجام داده است...