بر اساس موج شماری نئوویو دلار ، تک موج نزولی بسیار شارپی در ابتدای روند نزولی/رنج جدید شکل گرفته است که فقط می تواند موج a از کارکشن کنونی باشد…

بر اساس تحلیل نئوویو دلار که در تایم ماهانه انجام شده است به نظر می رسد موج D در حال تشکیل یک دیامتریک است. انتهای موج e از این دیامتریک تقریبا روی تارگت دوم خاتمه پیدا کرده است و سپس بازار وارد اصلاح موج f شده است…

آنالیز نئوویو دلار (3)

طبق آنالیز نئوویو دلار به ریال که حدود 3 ماه پیش ارائه شد به دنبال ادامه فاز صعودی در قالب موج D از یک فرآیند مثلثی بودیم. این سناریو تا کنون به خوبی کار کرده و با دقت مناسبی به وقوع پیوسته است…