سقف کانال خساپا

سقف کانال خساپا (3)

تحلیل تکنیکال سایپا (خساپا) در نئوویو سنتر : در تحلیل تکنیکال خساپا (2) که در ادامه تحلیل نئوویو آن انجام شد خرید این سهم در ناحیه 175 تومان را توصیه کردیم و مشاهده کردید قیمت توانست تا سقف کانال خودش در محدوده ی 390-400 پیشروی کند. این خرید…
آنالیز تکنیکال وخارزم

آنالیز تکنیکال وخارزم (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وخارزم که اواخر مهر ماه ارائه شد دو ناحیه حمایتی برای خرید سهم پیشنهاد شد و مشاهده کردید قیمت دقیقا از روی حمایت دوم در ناحیه 160 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه …
آنالیز تکنیکال پدرخش

آنالیز تکنیکال پدرخش (3)

تحلیل تکنیکال درخشان تهران (پدرخش) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال پدرخش که در هفته های اخیر انجام شد سه ناحیه حمایتی برای بازگشت سهم محاسبه و ارائه شد و دیدیم قیمت از روی حمایت دوم بازگشت. در تحلیل قبلی با توجه به اطلاعات موجود کانالی را ت…
آنالیز تکنیکال خزامیا

آنالیز تکنیکال خزامیا (3)

تحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال خزامیا که در طول ماه های گذشته ارائه شد این سهم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با تکنیک چنگال اندروز مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت تاریخی سهم در محدوده ی 175 تومان در ابتدا ج…
آنالیز تکنیکال وتجارت

آنالیز تکنیکال وتجارت (3)

تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وتجارت که چندی پیش ارائه شد حمایت های کلیدی و مهمی را که پشت سر هم قرار گرفته بود بیان کردیم و خرید این سهم را در ناحیه 40-45 تومان کم ریسک اعلام کردیم. مشاهده کردیم در ن…
آنالیز تکنیکال مرقام

آنالیز تکنیکال مرقام (3)

تحلیل تکنیکال ایران ارقام (مرقام) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال مرقام که در هفته های گذشته انجام شد نواحی حمایتی مهمی را برای انتهای نزول پیش بینی کردیم و مشاهده کردید که قیمت از حمایت ناحیه 502 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قب…