آنالیز تکنیکال وخارزم

آنالیز تکنیکال وخارزم (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وخارزم که اواخر مهر ماه ارائه شد دو ناحیه حمایتی برای خرید سهم پیشنهاد شد و مشاهده کردید قیمت دقیقا از روی حمایت دوم در ناحیه 160 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه …
آنالیز تکنیکال پدرخش

آنالیز تکنیکال پدرخش (3)

تحلیل تکنیکال درخشان تهران (پدرخش) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال پدرخش که در هفته های اخیر انجام شد سه ناحیه حمایتی برای بازگشت سهم محاسبه و ارائه شد و دیدیم قیمت از روی حمایت دوم بازگشت. در تحلیل قبلی با توجه به اطلاعات موجود کانالی را ت…
آنالیز تکنیکال خزامیا

آنالیز تکنیکال خزامیا (3)

تحلیل تکنیکال زامیاد (خزامیا) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال خزامیا که در طول ماه های گذشته ارائه شد این سهم هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با تکنیک چنگال اندروز مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت تاریخی سهم در محدوده ی 175 تومان در ابتدا ج…
آنالیز تکنیکال وتجارت

آنالیز تکنیکال وتجارت (3)

تحلیل تکنیکال بانک تجارت (وتجارت) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وتجارت که چندی پیش ارائه شد حمایت های کلیدی و مهمی را که پشت سر هم قرار گرفته بود بیان کردیم و خرید این سهم را در ناحیه 40-45 تومان کم ریسک اعلام کردیم. مشاهده کردیم در ن…
آنالیز تکنیکال مرقام

آنالیز تکنیکال مرقام (3)

تحلیل تکنیکال ایران ارقام (مرقام) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال مرقام که در هفته های گذشته انجام شد نواحی حمایتی مهمی را برای انتهای نزول پیش بینی کردیم و مشاهده کردید که قیمت از حمایت ناحیه 502 تومان بازگشت. در صورت نیاز به مطالعه تحلیل قب…
آنالیز تکنیکال خدیزل

آنالیز تکنیکال خدیزل (2)

تحلیل تکنیکال بهمن دیزل (خدیزل) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال خدیزل که چند هفته پیش ارائه شد نواحی حمایتی مهمی را معرفی کردیم و مشاهده کردید قیمت از روی ناحیه حمایتی 610 تومان بازگشت و وارد روند صعودی کوتاه مدتی خود شد. در صورت نیاز به مطالعه …
تحلیل تکنیکال ثاخت

تحلیل تکنیکال ثاخت (1)

تحلیل تکنیکال بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت) در نئوویو سنتر :  طبق تحلیل تکنیکال ثاخت این سهم را می تواند در یک کانال صعودی کانالیزه کرد . در این کانال هم اکنون قیمت درگیر مقاومت مدین لاین کانال است. به طور کلاسیک انتظار صعود قیمت تا سقف …
آنالیز تکنیکال وسبحان

آنالیز تکنیکال وسبحان (2)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری سبحان (وسبحان) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال وسبحان که چند هفته پیش ارائه شد چند سطح حمایتی را محاسبه کردیم و دیدید که قیمت دقیقا از روی سطح اول بازگشت و مسیر صعود را پیش گرفت. در صورت نیاز به مشاهده تحلیل …
آنالیز تکنیکال سمگا

آنالیز تکنیکال سمگا (3)

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری میرات فرهنگی و گردشگری (سمگا) در نئوویو سنتر : در آنالیز تکنیکال سمگا که چندی قبل ارائه شد دیدیم قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی 573-628 تومان بازگشت و با حمله مجدد به این ناحیه فرصت خریدی را ایجاد کرد. هم اکنو…