مجموعه تحلیل های نئوویو سنتر

برای تحلیل نئوویو قلرست از کش دیتای 6 ماهه استفاده کرده ایم تا بتوانیم در بلند مدت روند کلی سهم را پیش بینی کنیم. مشاهده می کنید از این سقف مهم به مدت 8 سال بازار در حال تشکیل الگوی مثلث خنثی تناوب معکوس بسیار بزرگی بوده است و سپس پس از تکمیل مثلث ، حرکات پسامثلثی آغاز شده است…

طبق تحلیل نئوویو حکشتی تجمیع دیگری که می توان انجام داد که با منطق و همچنین تحلیل تایم بالاتر همخوانی خوبی دارد این است که به جای این که کارکشن های دوم ، سوم و چهارم را در قالب امواج b ،  c و d تحلیل کنیم این سه کارکشن را در قالب الگوی دوگانه سه تایی تحلیل کنیم…

طبق تحلیل نئوویو داوه که مشاهده می فرمایید به نظر می رسد در آخرین قسمت رنج ، الگوی فلت با سی کوتاهی را تشکیل داده است. این فلت 6 ماه طول کشیده است و به نظر می رسد به پایان خود رسیده است…

در تحلیل نئوویو کلر که در چند ماه پیش ارائه شد در انتهای موج e سیگنال خرید موقت برای استفاده از نوسان موج f را مطرح کردیم. این موج از محدوده ی 8000 تومان تا 11000 تومان حرکت کرد و نوسان 35 درصدی را انجام داد….

طبق تحلیل نئوویو غسالم در تایم فریم ماهانه به نظر می رسد این حرکت پتاسیل تشکیل یک الگوی دیامتریک را داراست که هم اکنون در موج نزولی F از این الگو قرار داریم. در کش دیتای هفتگی این دیامتریک کوچکتر به لحاظ ساختاری-قیمتی-زمانی در هفته ی بعد تکمیل می شود و بهترین ناحیه خرید در محدوده ی 1000-900 تومان ارزیابی می شود…

در تحلیل نئوویو خودرو پس از تشخیص خاتمه الگوی دیامتریک صعود کننده به دنبال تشکیل ایکس موج کوچکی بودیم. انتظار منطقی برای الگوی ایکس موج بعد از چنین دیامتریکی این بود که به صورت تک موج ظاهر نشود و حداقل در قالب الگوی فلت و حتی مثلث بخشیزه شود…

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید