مجموعه تحلیل های نئوویو بورس تهران در نئوویو سنتر

طبق موج شماری نئوویو شاخص کل انتظار داریم در مهمترین سناریوی محتمل در قالب الگوی زیگزاگ اعداد شاخص به 1.22 میلیون واحد برسد و سپس حمایت شود. دو تارگت زمانی مهم برای این زیگزاگ یکی محدوده ی ابتدای آدر ماه و دیگری محدوده ی ابتدای بهمن ماه 99 می باشد…

طبق موج شماری نئوویو حفاری الگوی فلت طویل به پایان خود بسیار نزدیک شده است و انتظار صعود قیمت را داریم و برای صعود قیمت دو سناریو مد نظر است : یکی موج d از فعالیت مثلثی و دیگری حرکت پساالگویی فلت طویل…

بر اساس موج شماری نئوویو خمهر به نظر می رسد که آخرین کارکشن نزولی در حال تشکیل فعالیت مثلثی است و هم اکنون در انتهای موج c از آن قرار داریم. برای انتهای موج c نواحی حمایتی مهمی وجود دارد که می تواند خاتمه اصلاح را رقم بزند و به لحاط زمانی به نظر می رسد حداکثر تا انتهای مهر ماه روند نزولی در موج c باید خاتمه پیدا کند…

بر اساس موج شماری نئوویو فروی روند صعودی این سهم در بلند مدت پا برجاست و این سهم باید با تشکیل فارهای صعودی و رنج بیشتر به اهداف خود برسد.این سهم جزو سهام های پر پتانسیل و رشد نکرده بازار محسوب می شود و انتظار داریم از اواخر پاییز به بعد حرکت صعودی و اصلی خود را آغاز کند…

بر اساس موج شماری نئوویو وخارزم در این فاز الگوی فلت ایرگولاری تشکیل شده که ظرف زمان استاندارد آن نیز پر شده است از این رو انتظار داریم با افزایش مناسب تقاضا روی این سهم قیمت وارد مسیر صعودی خود شود….

در حال حاضر قیمت به ناحیه حمایتی اول واکنش مثبت نشان داده است. طبق موج شماری نئوویو شگویا اگر زیگزاگ توسعه بیشتری پیدا نکند انتظار داریم از همین جا این سهم وارد روند صعودی جدید خود شود از طرفی با توجه به موج شماری نئوویو شگویا اصلاح زمانی حداقلی خود را نیز انجام داده است…

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید