مجموعه تحلیل های نئوویو خگستر در نئوویو سنتر

طبق آنالیز نئوویو خگستر در این سناریو الگوی زیگزاگ طویل به پایان رسیده است و ریزش اخیر حرکت پساالگویی این زیگزاگ می باشد. طبق این سناریو انتظار داریم خگستر اصلاح قیمتی و زمانی خوبی انجام دهد. بر این اساس ریزش اخیر به احتمال زیاد موج a از این اصلاح خواهد بود و موج b به صورت صعودی تشکیل خواهد شد…

تحلیل نئوویو شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) :  طبق ” شمارش نئوویو خگستر (2) ” این نزول را بررسی کردیم و احتمال تشکیل الگوی ایمپالس ترمینال را برای آن مد نظر قرار دادیم اما با توجه به زمان زیاد آن به نظر می رسد این نزول را بهتر است یک فعالیت مثلثی به […]

تحلیل نئوویو شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) : شمارش الیوتی خگستر (1) با تمام شرایطی که ذکر شد همچنان پا برجاست و پیش بینی الگوی فلت معمولی محتمل می باشد و به نظر می رسد موج 3 آن خاتمه پیدا کرده و موج 4 از ترمینال شروع شده است. برای این موج همپوشانی […]

تحلیل نئوویو شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر) : قبل از تحلیل نئوویو نمودار خگستر در ابتدا باید بدانیم خگستر سهمی است که صعود ها و نزول های شارپی را در کارنامه ی خود ثبت کرده است. طبق معمول همانند  بیشتر سهم ها پس از صعودی شارپی به صورت کارکشن وارد یک فاز نسبتا […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید