مجموعه تحلیل های نئوویو خپارس در نئوویو سنتر

چندین سناریوی مختلف برای تحلیل نئوویو خپارس در طول یک سال گذشته ارائه شده است و طبق این تحلیل ها به دنبال الگوی مثلث خنثی بودیم و توانستیم چند بار سیگنال های خوبی را با توجه به کارکشن های کوچکتر تشکیل شده بدهیم که اولین سیگنال داده شده در محدوده ی 100 تومان اعلام شد …

الگوی مثلث خنثی خپارس

تحلیل نئوویو پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر: در موج شماری نئوویو خپارس (3) به دنبال انتهای موج D از الگوی مثلث خنثی خپارس بودیم و برای محاسبه انتهای موج D کانالی را ترسیم کردیم و 3 ناحیه مقاومتی ذکر کردیم و مشاهده کردیم که دقیقا طبق تحلیل قیمت به ناحیه اول واکنش مثبت نشان […]

تحلیل نئوویو شرکت پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر : در موج شماری نئوویو خپارس شماره (1) و شماره (2) دو سناریو هم جهت تعیین کردیم. وقوع سناریوی اول با احتمال کمتر و سناریوی دوم با احتمال بیشتر است از این رو در این تحلیل هم با سناریوی دوم که بدبینانه تر است پیش می […]

تحلیل نئوویو شرکت پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر : در آنالیز نئوویو خپارس (شماره 1) اشکالی وجود داشت که در این سناریو می خواهیم بدان بیشتر بپردازیم. همان طور که در تحلیل اول اشاره شد در کل پتانسیل تشکیل مثلث همگرای با تناوب معکوس وجود دارد ، مشکل تحلیل اول که ما را بر آن […]

تحلیل نئوویو پارس خودرو (خپارس) در نئوویو سنتر: هر چند فرصت تحلیل درخواستی را ندارم اما به دلیل تعدد درخواست ها در طول 2-3 ماه اخیر ، تحلیل نئوویو نمودار خپارس را خدمت علاقه مندان بدین صورت ارائه می کنم : برای خپارس دو سناریو محتمل است که وقوع یکی از آنها دارای احتمال بالاتریست. […]

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید