مجموعه تحلیل های نئوویو شپنا در نئوویو سنتر

تحلیل نئوویو شپنا

در تحلیل نئوویو شپنا که پیش رو دارید می خواهیم این سهم را در بازه ی زمانی 11 ساله مورد بررسی قرار دهیم. در کش دیتای 6 ماهه که برای این سهم ترسیم کرده ایم ، به نظر می رسد این سهم در حال تکمیل الگوی ایمپالس روند دار است…

با نئوویو سنتر حرفه ای شوید