الیوت و روانشناسی بازار

از دیدگاه تئوری موجی الیوت ، فعالیت ترسیم شده ی قیمت در هر بازار یک تمثال هندسی از روانشناسی توده هاست. تئوری موجی توصیف می کند که چطور داده های رسم شده ی موضعی با داده های پیرامونی مرتبط می شود ، داده ها تحت شرایط مختلفی بایستی چگونه رفتار کنند ، چطور و چگونه رفتار هیجانی آغاز و تمام می شود ، چطور محیط روانی حکم به آشکار شدن دیگر زوایای بازار می کند و شکل عمومی رفتار قیمت بر روی این مبانی چگونه به وجود می آید. به بیان دیگر ، تئوری موجی الیوت ، جریان به ظاهر بی نظم رفتار قیمت را در الگو های قابل پیش بینی و قابل تشخیص آرایش می دهند ، الگو های که بر اساس روانشناسی توالی طبیعی رفتار توده ها بنا شده اند.

بخش عظیمی از متخصصان بازار وقت خود را صرف دست کاری کردن قیمت برای یافتن اندیکاتوری جادویی و کلیدی می کنند. اما چطور یک داده ی مشتق شده از قیمت می تواند بهتر از خود داده ی اصلی باشد؟؟ به بیان دیگر این قیمت است که باید به عنوان اندیکاتور نهایی در نظر گرفته شود. قیمت تنها اندیکاتوری است که کاملا می شود روی آن حساب باز کرد و نیز تنها اندیکاتوری است که نتایج نهایی کار تحت را تاثیر قرار می دهد.

اصلا فرقی ندارد که یک فرد چه فکری  می کند یا یک اندیکاتور چه هشداری می دهد ، دست آخر باید دید بازار چه کرده است؟ یعنی اگر قیمت دارد بالا می رود و شما خرید کرده اید در آمد کسب می کنید و اگر قیمت دارد پایین می آید و شما خرید کرده اید دارید هزینه پرداخت می کنید ، بدون توجه به هیچ اندیکاتوری.