ویژگی های خاص نئوویو

ویژگی های خاص نئوویو :

از ویژگی های خاص نئوویو که به شما امکان می دهد حرکت آینده ی قیمت را بارها با درجه صحت بالایی پیش بینی نمایید ، ماهیت سخت گیرانه ی قوانینی است که موجب محدودیت شدند و امکان وقوع یا امکان عدم وقوع اشکال معین رفتار بازار در جاهای مختلف را بیان می کند.

کاربرد صحیح برچسب های پیشرفت نیازمند درکی وسیع از رفتار بازار است. آن دقیقه ای که شما یک برچسب پیشرفت را روی یک جنبش قرار می دهید بلافاصله اشاره کرده اید به الگو هایی که قیمت ، زمان ، ساختار ، پیچیدگی ، قدرت ، سرعت و شتاب خاصی باید در باطن آن حرکت برچسب گذاری شده ی بازار وجود داشته باشد.

این ها ویژگی هایی نیستند که از یک مبتدی انتظار داشت به طور غریزی بفهمد. بدیهی است که استفاده از برچسب های پیشرفت فراتر از نگاه کردن صرف به درصد بازگشت یک جنبش است.

برای جایگذاری صحیح برچسب های پیشرفت روی حرکات قیمت ، شما بایستی مفاهیم دقیق و تمایز های اندک میان الگوی های الیوت و انواع آن ها را درک نمایید. در خلال اینکه بازار به سوی مرکز یک الگوی الیوت از نوع کارکشن یا رونددار نزدیک می شود

تنها پس از آنکه مقدمات کشف تک موج ها از نوع رونددار یا کارکتیو را آموختید ، پس از آنکه یاد گرفتید چگونه ساختار تک موج ها را مرتب کنید و آنگاه در کل فهمیدید چطور یک جنبش را با الگو های استاندارد الیوت مرتبط کنید ، آماده ی استفاده از لیبل پیشرفت هستید.

برچسب پیشرفت بررسی نهایی روی یک شمارش پیشنهادی است. برای استفاده از برچسب پیشرفت باید مراحل زیادی را طی کرد.خصوصیات ذاتی هر برچسب پیشرفت به الیوتیسین های باهوش این امکان را می دهد که ساختار کنونی بازار را نهایی کرده و فعالیت آینده ی آن را پیش بینی کنند.

برچسب های پیشرفت یک قالب به حرکت بازار می دهند و به خاطر وقوع ترتیبی ، یک نقشه ی راه ، هر چند گاهی ناهموار ، را برای رفتار آینده ی بازار ایجاد می کنند.

تمامی حرکات پسین و پیشین بازار همگی مبتنی هستند بر استنتاج منطقی از جزء به کل و از کل به جزء. وقتی مفاهیم را فهمیده باشید ، چنان خواهد بود قادر خواهید شد به طور منطقی بر هم کنش الگو های موجی الیوت را توضیح دهید.

من امیدوارم این عقیده را از دنیای سرمایه گذاری ریشه کن کنم که «تئوری الیوت احتمالات بسیار زیادی را ممکن می داند و استثناهای زیادی را پذیرا است» زیرا اینگونه نیست و دقیقا عکس این مطلب صحیح است.

احتمالا بارها شنیده اید که اگر تفسیر یک چارت را از 10 الیوت کار بخواهید ، احتمالا 10 پاسخ مختلف را دریافت خواهید کرد.

در نئوویو 3 ویژگی خاص اشکالاتی از این دست را به حداقل ممکن می رساند :
  1. الحاق منطق
  2. خود توصیفی 
  3. خود تاییدی 

بدون چنین قوانینی عملا نمی توان از تئوری الیوت استفاده ی بهینه کرد چرا که هر کسی از ظن خود به تفسیر چارت می پردازد.

به شکل زیر دقت فرمایید :

قوانین منطق در نئوویو

قوانین منطق در نئوویو

توجه کنید که یک چارت فقط یک شمارش درست دارد و ما با استفاده از قوانین به دنبال رسیدن به آن شمارش درست هستیم . شمارش سمت چپ را فقط به خاطر قوانین پس ساختی منطق می توان رد کرد وگرنه با قوانین دیگر قابل رد کردن نیست!