تحلیل نئوویو خلنت (1)12 خرداد 99
,

تحلیل نئوویو خلنت (1)

برای تحلیل نئوویو خلنت از قسمت های انتهایی نمودار استفاده شده است تا شرایط خرید در قیمت های جاری بررسی شود. توجه کنید به طور کلی سهم لنت ترمز ایران نمودار مناسبی برای موج شماری ندارد و در پاره ای از قسمت های چارت هیچ الگوی الیوتی دیده نمی شود از این رو نمی توان از آن تحلیل بلند مدتی ارائه کرد مگر این که به سرهم بندی قسمت های گذشته چارت پرداخت...